NVB: ‘Ons keurmerk wordt steeds vaker als aanbestedingseis gesteld’

donderdag 17 juli 2014 - 11:08

Het keurmerk Evenementenbeveiliging werd in 2011 gelanceerd door De Nederlandse Veiligheidsbranche. Voorzitter Laetitia Griffith stelt dat het keurmerk succesvol is, maar dat het aantal keurmerkhouders nog verder moet groeien.

‘Een keurmerk van de Veiligheidsbranche geeft invulling aan zelfregulering in de beveiligingssector’, zo werd gesteld bij de introductie. Is dit beoogde effect gerealiseerd?
Laetitia Griffith: “De beveiligingsbranche heeft sinds eind jaren 80 een onstuimige groei en enorme professionaliseringsslag doorgemaakt. Met het neerzetten van een standaard voor een professioneel, integer en betrouwbaar beveiligingsbedrijf is die professionaliseringslag voor iedereen toetsbaar en herkenbaar. Naast de opleidingsstructuur en de CAO die we al hadden. Met een keurmerk kunnen de professionele en bonafide bedrijven zich richting opdrachtgevers onderscheiden van de bedrijven die het niet zo nauw nemen, de cowboys in de branche. Het keurmerk is echt uit de markt zelf gekomen. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat zo’n 7,5 jaar later er al bijna 200 keurmerkcertificaten zijn uitgegeven, waarvan ruim 50 aan beveiligingsbedrijven actief op evenementen en horeca.”

Het heeft de markt dus geprofessionaliseerd?
“Ja. Het keurmerk Evenementenbeveiliging wordt steeds vaker door opdrachtgevers als aanbestedingseis gesteld. Waarmee ook duidelijk is dat opdrachtgevers niet alleen de prijs belangrijk vinden, maar ook kwaliteit voorop stellen. Het is voor de branche eenvoudiger geworden om aan de overheid betrouwbare partijen te presenteren waarmee de overheid kan samenwerken in projecten. De keurmerken hebben dus echt effect.”

“Overigens blijft het een grote uitdaging voor de toekomst om nog meer opdrachtgevers, met name in business-to-business, bekend en vertrouwd te maken met het keurmerk. Daarnaast is voor ons de grote uitdaging om aan de vergunningverlening de eis te koppelen van het bezit van het keurmerk, zodat de ondernemer vanaf de start van zijn bedrijf aan de keurmerkeisen moet voldoen. Gemeenten zouden bijvoorbeeld aan hun evenementenvergunning voor grote evenementen kunnen koppelen dat de organisator gebruikmaakt van een beveiligingsbedrijf met een keurmerk Evenementenbeveiliging.”

Het keurmerk is een ‘levend document’ en dus nooit af. Maar kan inmiddels worden gesteld dat de basisvorm is zoals deze moet zijn?
“We houden onze ogen open voor ontwikkelingen in de markt, in de dienstverlening, maar ook wat betreft de maatschappelijke ontwikkelingen. Die kunnen van invloed zijn op de inhoud van een keurmerk. Denk bijvoorbeeld aan het belang van verantwoord ondernemen, het inzicht dat de risico-analyse een steeds grotere stempel drukt op de dienstverlening. Met het keurmerk kan daarop worden ingespeeld door op dat vlak een verplichting op te nemen, zodat alle keurmerkhouders daar structureel en op een specifieke manier mee omgaan.”

“Op dit moment wordt gewerkt aan het uitbreiden van het keurmerk met generieke voorbeelden van risicoanalyse, beveiligingsplannen en andere operationele processen. Vanuit de leden zelf, alsook vanuit de opdrachtgevers en overheden, komt deze vraag op. Iedereen is op zoek naar mogelijkheden om het vak evenementenveiligheid verder te ontwikkelen. Het keurmerk van De Nederlandse Veiligheidbranche biedt daarvoor de perfecte kapstok.”

Heeft het keurmerk gezorgd voor een ‘level playing field’ in de markt?
“Een keurmerk is slechts een van de instrumenten om een ‘level playing field’ te creëren. Zaken als CAO’s, en effectief toezicht op de naleving van de wettelijke regels in de  branche hebben ook veel invloed op de markt en marktpartijen. Een keurmerk zorgt voor een standaard op kwaliteit en creëert daarmee in zoverre een ‘level playing field’ dat je als goed bedrijf niet onder de standaard wil belanden. Bedrijven zullen zich op kwaliteit ook willen blijven onderscheiden van hun concurrenten. Het keurmerk geeft daar een extra impuls aan.”

“Keurmerken moeten zorgen voor vertrouwen bij opdrachtgevers. In dat opzicht ontwikkelt het zich nog, zeker als we het hebben over evenementen- en horecabeveiliging, de twee meest recente loten aan onze keurmerkboom. Het aantal keurmerkhouders moet verder groeien en de bekendheid moet verder worden vergroot. Met de campagne ‘Een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Wel zo veilig’ zorgen we hiervoor. Niet alleen bij de opdrachtgevers of de gemeenten en politie, maar bij iedereen.”

“Lokale overheden hanteren steeds vaker het keurmerk in hun bestekken voor aanbesteding. Via overheidskanalen zoals de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden gemeenten geïnformeerd over het bestaan van het keurmerk en kunnen ze bewust worden gemaakt van het feit dat ze door het keurmerk op een vrij simpele manier kunnen nagaan of ze te maken hebben met een betrouwbaar bedrijf.”
 
Wat vindt u van de ontwikkeling van andere keurmerken van andere brancheorganisaties op beveiliging?
“De Nederlandse Veiligheidsbranche is altijd voorstander geweest van één keurmerk per dienstverlening dat staat voor een professioneel, integer en betrouwbaar beveiligingsbedrijf. De sector is niet gebaat bij de wildgroei aan keurmerken en kwaliteitsregelingen in onze vrij beperkte branche. En zeker de opdrachtgevers niet, want die zien door de bomen het bos niet meer. Die moeten op zoek naar de verschillen die in onze ogen zitten in de organisatie van het toezicht (intern in plaats van extern) en/of het beheer van de eisen.” 

“De onafhankelijke Adviesraad Kwaliteitsbevordering is speciaal door onze vereniging ingesteld om de keurmerkeisen vast te stellen en te onderhouden. In deze raad zijn onze stakeholders, zoals opdrachtgevers en de overheid, betrokken bij de inhoud van onze keurmerken. En certificerende instellingen, die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie, onderzoeken of een bedrijf aan de eisen voldoet en kennen een keurmerk toe. Belangrijke waarborgen als onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn dus stevig ingebed in ons keurmerkgebouw. Dat is ook nodig omdat wij in tegenstelling tot de andere verenigingen onze keurmerken niet voorbehouden aan onze leden: iedere beveiligingsorganisatie, lid of geen lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche, kan het keurmerk halen.” 

Enkele jaren geleden stelde u dat de Veiligheidsbranche meer publieke en private samenwerking wil. Destijds was er nog wel wat koudwatervrees bij met name de gemeenten. Hoe is dat inmiddels?
“De Nederlandse Veiligheidsbranche is een belangrijke ketenpartner in veiligheid. In Nederland lopen verschillende samenwerkingen tussen politie en beveiligers in bepaalde gebieden, zoals op een bedrijventerrein, havengebied of winkelgebied. Politie en beveiliging maken dan afspraken op welke manier informatie over meldingen met elkaar gedeeld wordt, rekening houdend met wettelijke kaders. Ieder vanuit hun eigen taken en verantwoordelijkheden; feitelijk lopen er immers in Nederland een kleine 30.000 beveiligingsmedewerkers rond die ook het nodige zien en kunnen opmerken.”

“In uitgaansgebieden of bij evenementen is die samenwerking ook belangrijk en duidelijk in ontwikkeling. Gemeenten raken steeds meer doordrongen van de mogelijkheden die beveiliging in veiligheid kan bieden. De Nederlandse Veiligheidsbranche benadrukt richting gemeenten steeds het belang om te zorgen dat men in zee gaat met bedrijven met een keurmerk.”

Welke vraagstukken brengt de terugtrekking van de overheid uit de beveiliging/crowdmanagementbranche met zich mee?
“Gemeenten en politie stellen veel meer dan voorheen voorwaarden en eisen aan organisatoren en beveiligingsbedrijven van evenementen. Dit heeft geleid tot een wirwar van eisen, die uiteindelijk in een handreiking over evenementenveiligheid weer tot een bepaalde standaard zijn verwerkt. Omdat deze groeimarkt zo jong is en snel in ontwikkeling is, kunnen we vaststellen dat de standaard nog geen voldragen werkbaar instrument is.”

“De Nederlandse Veiligheidsbranche, in het bijzonder de sectie Evenementen- en Horecabeveiliging, is een groot voorstander om goede afspraken te maken met gemeente, politie en justitie over wat wel en niet toelaatbaar is op een evenemententerrein. Afspraken over wanneer politie-assistentie gewenst en/of vereist is, wat de procedure is bij overdracht van personen die vanwege crimineel, gevaarlijk of overlastgevend gedrag het terrein moeten worden afgevoerd, procedures bij calamiteiten, enzovoort. Wij horen wel dat de eisen veel vergen van de bedrijven en zien het als een uitdaging om een goede balans hierin te vinden.”

Dit artikel is eerder verschenen in het julinummer van Entertainment Business LIVE.

Lees ook: Nederlandse Veiligheidsbranche wil specifieke regels voor evenementenbeveiliging. Drie kwart van de MKB-bedrijven in Nederland is niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van wat er precies verandert door de in juni door de Eerste Kamer goedgekeurde Wet Werk en Zekerheid, die per 1 januari 2015 in gaat.